KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uczelnia Collegium Intermarium, adres do korespondencji: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 (dalej: Administrator lub Uczelnia).

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, a następnie uczestnictwa w kursie letniej szkoły kultury polskiej pn. 'Intermarium Summer School’ organizowanej przez Uczelnię przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; po tym czasie dane będą przechowywane w archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Podane przez Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

7. W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych,

b. sprostowania danych,

c. usunięcia danych,

d. ograniczenia przetwarzania danych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska), jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Uczelni może Pan/Pani zapoznać się w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie https://collegiumintermarium.org/polityka-prywatnosci

9. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby Uczelni: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: iod@collegiumintermarium.org

All Right’s Reserved Collegium Intermarium 2023. Designed by Richard.